qY NggY Y YYYYDpYYAttributesDataTypeFieldNameIndexTypeSkipColumn SpecID Start WidthpDpDghDppDpDgiDpYY Index1PrimaryKey